جوهران | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-03-31 14:38
  • كد محتوا:12850

جوهران دهي است در مسير مادي نياصرم، پس از شهرستان و اطشاران و قبل از راران و خورشاد كه 6 سهم ار مادي نياصرم حق آبه داشته است (جابري انصاري، 1378: 420). در عهد صفويه طبق طومار شيخ بهايي و در عهد قاجار اوايل پهلوي، طبق صورت اداره مياه (آب) اين حق آبه تغيير نكرده است.

 

این محله با مساحت 44 هزارمتر مربع و 154 نفر جمعیت، کمترین تراکم جمعیتی منطقه 10 را به خود اختصاص داده است