کوی نرگس | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-06-22 18:52
  • كد محتوا:19312
کوی نرگس

محله گوی نرگس که در شرق بزرگراه شهید اقابابایی واقع شده است، با جمعیت 3741 نفر و تراکم 18 نفر در هکتار ، کمترین تراکم و بیشترین پراکندگی جمعیت را در منطقه 10 دارد