خواجه عمید | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-06-22 18:58
  • كد محتوا:19313
خواجه عمید
وضعیت جمعیت محله
نام محله خواجه عمید
جمعیت سال 90 15668
تعداد خانوار 4804
بعد خانوار 3.26
تراکم جمعیت 142