دشتستان | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-06-24 16:46
  • كد محتوا:19368
دشتستان

جمعیت محله دشتستان طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن حدود ی14762 نفر بوده است، و تراکم جمعیت 138 نفر در هکتار میباشد