سال جهش تولید

نام این محله برگرفته از نام شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن است.

1399-03-31 13:56