سال جهش تولید

هفتان که آن را دیه‌ای از دهستان جی به­ شمار­ آورده ­اند، در مشرق اصفهان واقع­ است و دیه بزرگی نیست و در سال 1345، جمعیت آن 397 نفر ذکر­شده؛ اما در­حال­ حاضر، بی­ شک جمعیت آن بیشتر است. در این دیه، به دلیل نزدیکی با جی، شهرگرایی بسیار نفوذ دارد و روستا و آداب روستایی دارد از آن رخت بر­می‌بندد (مهریار، 1382: 885).

1399-03-31 14:16