سال جهش تولید
  • 1399-03-31 14:19
  • كد محتوا:12840

نام اين محله برگرفته از نام فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوری مشهور به شیخ عطّار نیشابوری از عارفان، صوفیان و شاعران ایرانی نام آور ادبیات فارسی در پایان سده ششم و آغاز سده هفتم است.