بازدید معتمدان شهری و اعضای شورایاری ها از پروژه های عمرانی شهرداری | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید