آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰ میلیارد ریال پروژه در منطقه ۱۰ | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید