بازدید رئیس و نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان  | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید