فزایش ایمنی تردد شهروندان منطقه ۱۰ با انجام اقدامات ترافیکی | منطقه ده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید

فزایش ایمنی تردد شهروندان منطقه ۱۰ با انجام اقدامات ترافیکی

مهندس شهبازی شهردار منطقه ١٠ اصفهان خبر داد :اصلاح هندسی، ایمن‌سازی، مناسب‌سازی، احداث سکو و نصب سرپناه ایستگاه اتوبوس و اجرای رفیوژ میانی چند خیابان در چهارماهه دوم سال جاری توسط حوزه حمل و نقل و ترافیک انجام شده است.

 روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهان

فزایش ایمنی تردد شهروندان منطقه ۱۰ با انجام اقدامات ترافیکی