پیام تبریک  ۲۵ اسفندماه روز #شهردار

الاای همنشین دل که یارانت برفت ازیاد :مراروزی مبادآن دم که بی یادتوبنشینم :نامگذاری ۲۵ اسفندسالروزشهادت سردارسرافرازونام آور، #شهید_باکری به عنوان #روز_شهردار فرصت مغتنمی است تاقدردانی شودازمردمی ترین عنصردولتی یعنی شهرداران آنان که به وسعت جعرافیای شهربذرآبادانی وخدمت می فشانندتا ازرویش آن جوانه هابالندگی ازدل شهرهاسربرآورد.  این روزعزیزراخدمت شهردارمحترم و شهروند مدار منطقه ۱۰ اصفهان جناب آقای دکتر شهبازی تبریک عرض مینمائیم.  کد محتوا 30984