22 شهریور 1399 - 18:52
کوی نرگس

محله گوی نرگس که در شرق بزرگراه شهید اقابابایی واقع شده است، با جمعیت 3741 نفر و تراکم 18 نفر در هکتار ، کمترین تراکم و بیشترین پراکندگی جمعیت را در منطقه 10 داردکد محتوا 19312