22 شهریور 1399 - 18:58
خواجه عمید

وضعیت جمعیت محله
نام محله خواجه عمید
جمعیت سال 90 15668
تعداد خانوار 4804
بعد خانوار 3.26
تراکم جمعیت 142

 کد محتوا 19313