24 شهریور 1399 - 16:46
دشتستان

جمعیت محله دشتستان طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن حدود ی14762 نفر بوده است، و تراکم جمعیت 138 نفر در هکتار میباشد


دشتستان

کد محتوا 19368