انقلاب عمرانی با اجرای پروژه‌های پیاده روسازی

گزارش روند پیشرفت عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان‌های مهر، ناهید، شهید بهشتی، کاخ و معلمکد محتوا 30425