آماده سازی و احداث فاز اول خیابان اطشاران

منطقه ١٠ در مسیر توسعه و امید  آماده سازی و احداث فاز اول خیابان اطشاران  به خواست ساکنان و شهروندان محله  روابط عمومی منطقه ١٠ شهرداری اصفهانکد محتوا 37821

تازه ترین گالری های ویدیو