شناسایی و احیا  578 اصله  درخت کهنسال منطقه۱۰  شهرداری اصفهان

مدیر منطقه۱۰ شهرداری اصفهان از شناسایی و احیا ۵۷۸ اصله درخت کهنسال در منطقه۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد.

داود بحیرایی در این خصوص اظهار داشت با توجه به شرایط نامساعد درختان کهنسال در منطقه۱۰ شهرداری اصفهان معاونت خدمات شهری منطقه در ابتدا  نسبت به شناسایی درختان کهنسال منطقه۱۰ شهرداری اصفهان اقدام نمود که تا کنون ۵۷۸ درخت کهنسال شناسایی شد. وی در ادامه افزود پس از شناسایی درختان کهنسال منطقه۱۰ شهرداری اصفهان  ،طوقه های درختان کهنسال که در آسفالت  درگیر بودن و شرایط نامساعدی داشتند آزادسازی و درختان احیا شدند. مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان این امر را باعث رسیدگی موثرتر به درختان  افزايش عمر درختان دانست .کد محتوا 44230