ارتقا رتبه نخست شهرداری منطقه ده اصفهان بین کلیه مناطق شهرداری در جذب بودجه 114 درصدی

داود بحیرایی مدیر منطقه ده شهرداری اصفهان اصفهان از جذب 114 درصدی بودجه و رتبه نخست شهرداری منطقه ده اصفهان بین کلیه مناطق شهرداری تا تاریخ چهاردهم اسفندماه 1400 و ارتقا به رتبه نخست بین مناطق شهرداری اصفهان خبر داد.

بحیرایی اظهار داشت بودجه مصوب سال 1400 منطقه ده شهرداری اصفهان 3,141,030,000 ریال می باشد که این منطقه تا تاریخ چهاردهم اسفندماه سال جاری 3,574,107,335 ریال بودجه خود را معادل 113/8 جذب نموده است و بین کلیه مناطق شهرداری اصفهان بالاتر جذب را داشته است.

بحیرایی تلاش شبانه روزی پرسنل زحمتکش ‌منطقه و توجه به مولفه های درآمد زایی در منطقه ده اصفهان را عامل این اتفاق دانست و پیش بینی کرد درصد جذب بودجه این منطقه تا پایان سال نیز افزایش یابدکد محتوا 45539